OBAVEŠTENJE o članovima Odbora direktora

1. Članovi Odbora direktora JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - dana 18.01.2019. godine

1.ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine akcionara

2.ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara

3.ODLUKA o davanju pozitivnog mišljenja članu Odbora direktora Društva za obavljanje druge javne funcije

4.ZAPISNIK sa Vanredne sednice Skupštine akcionara

5.IZVEŠTAJ o bitnom događaju

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA za 18.01.2019. godine

1.ODLUKA Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

2.POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

3.PREDLOZI ODLUKA za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

4.FORMULAR punomoćja

5.FORMULAR za glasanje u odsustvu

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA – dana 14.12.2018. godine

ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine akcionara

ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara

ODLUKA o prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora

ZAPISNIK sa sednice Skupštine akcionara

IZVEŠTAJ o bitnom događaju

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA za 14.12.2018. godin

1.ODLUKA Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

2.POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

3.PREDLOZI ODLUKA za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

4.FORMULAR punomoćja

5.FORMULAR za glasanje u odsustvu

OBAVEŠTENJE o promeni broja akcija i osnovnog kapitala

1.OBAVEŠTENJE o promeni ukupnog broja akcija sa pravom glasa I vrednosti osnovnog kapitala

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA – dana 22.06.2018. godine

1.ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine akcionara

2.ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara

3.ODLUKA o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva

3A.IZVEŠTAJ o radu Odbora direktora Društva za 2017.

4.ODLUKA o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2017.

4A.BILANS stanja na dan 31.12.2017.

4B.BILANS uspeha za 2017.

4C.IZVEŠTAJ revizora za 2017.

5.ODLUKA o pokriću gubitaka

6.ODLUKA o izboru ovlašćenog revizora za 2018.

7.ZAPISNIK sa sednice Skupštine akcionara

8.IZVEŠTAJ o bitnom događaju

GODIŠNJI DOKUMENT o objavljenim informacijama

GODIŠNJI DOKUMENT o objavljenim informacijama JADRAN AD

ZAKAZANA REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA za 22.06.2018. godine

1.ODLUKA Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

2.POZIV za redovnu sednicu Skupštine akcionara

3.PREDLOZI ODLUKA Skupštine akcionara

4.IZVESTAJ O RADU Odbora direktora za poslovnu 2017. godinu

5.FORMULAR punomoćja

6.FORMULAR za glasanje u odsustvu

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017. godinu

1.GODISNJI IZVESTAJ ZA 2017. godinu

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - dana 23.03.2018. godine

1.ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine akcionara

2.ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara

3.ODLUKA o ponistenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala uz primenu odredbi o zastiti poverilaca

4.ZAPISNIK sa Vanredne sednice Skupštine akcionara

5.IZVEŠTAJ o bitnom dogadjaju

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA za 23.03.2018. godine

1.ODLUKA Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

2.POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

3.PREDLOZI ODLUKA za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

4.FORMULAR punomoćja

5.FORMULAR za glasanje u odsustvu

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - dana 18.01.2018. godine

1.ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine akcionara

2.ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara

3.ODLUKA o davanju pozitivnog mišljenja članu Odbora direktora Društva za obavljanje druge javne funcije

4.ZAPISNIK sa Vanredne sednice Skupštine akcionara

5.IZVEŠTAJ o bitnom dogadjaju

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA za 18.01.2018. godine

1.ODLUKA Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

2.POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

3.PREDLOZI ODLUKA za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

4.FORMULAR punomoćja

5.FORMULAR za glasanje u odsustvu

IZVEŠTAJ O PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA PRO-RATA (POVREMENA INFORMACIJA)

PONUDA ZA PRODAJU (OTUDJENJE) SOPSTVENIH AKCIJA PRO-RATA

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - dana 16.10.2017. godine

1.ODLUKA o izboru Predsednika Skupstine akcionara

2.ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara

3.ODLUKA o prodaji (otudjenju) sopstvenih akcija Drustva

4.ZAPISNIK sa Vanredne sednice Skupstine akcionara

5.IZVEŠTAJ sa odrzane Vanredne sednice Skupstine akcionara

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA za 16.10.2017. godine

1.ODLUKA Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupstine akcionara

2.POZIV za vanrednu sednicu Skupstine akcionara

3.ODLUKA Odbora direktora o utvrdjivanju vrednosti akcija JADRAN AD

4.PREDLOZI ODLUKA Skupstine akcionara

5.FORMULAR punomocja

6.FORMULAR za glasanje u odsustvu

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - dana 07.08.2017. godine

1.ODLUKA o izboru Predsednika Skupštine akcionara

2.ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara

3.ODLUKA o davanju pozitivnog mišljenja članu Odbora direktora Društva za obavljanje druge javne funcije

4.ZAPISNIK sa Vanredne sednice Skupštine akcionara

5.IZVEŠTAJ o bitnom dogadjaju

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA za 07.08.2017. godine

1.ODLUKA Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupstine akcionara

2.POZIV za vanrednu sednicu Skupstine akcionara

3.PREDLOZI ODLUKA Skupstine akcionara

4.FORMULAR punomocja

5.FORMULAR za glasanje u odsustvu

ODRZANA REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - dana 26.06.2017. godine

1.ODLUKA o izboru Predsednika Skupstine akcionara

2.ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisnicara

3.ODLUKA o usvajanju Izvestaja o radu Odbora direktora Drustva

3A.IZVESTAJ o radu Odbora direktora Drustva za 2016.

4.ODLUKA o usvajanju Godisnjeg i Finansijskog izvestaja sa Izvestajem revizora za 2016.

4A.BILANS stanja na dan 31.12.2016.

4B.BILANS uspeha za 2016.

4C.IZVESTAJ revizora za 2016.

5.ODLUKA o pokricu gubitaka

6.ODLUKA o izboru ovlascenog revizora za 2017.

7.ODLUKA o prestanku mandata clana Odbora direktora i izboru novog clana Odbora direktora

8.ODLUKA o prodaji (otudjenju) sopstvenih akcija Drustva

9.ODLUKA o davanju pozitivnog misljenja clanu Odbora direktora Drustva za obavljanje druge javne funcije

10.ZAPISNIK sa sednice Skupstine akcionara

11.IZVESTAJ o bitnom dogadjaju

GODISNJI IZVESTAJ za 2016. godinu JADRAN AD

GODISNJI DOKUMENT o objavljenim informacijama JADRAN AD

ZAKAZANA REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA za 26.06.2017. godine

ODLUKA Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupstine akcionara JADRAN AD

POZIV za redovnu sednicu Skupstine akcionara JADRAN AD

PREDLOZI ODLUKA Skupstine akcionara JADRAN AD

ODLUKA Odbora direktora o utvrdjivanju vrednosti akcija JADRAN AD

IZVESTAJ O RADU Odbora direktora za poslovnu 2016. godinu JADRAN AD

FORMULAR punomocja

FORMULAR za glasanje u odsustvu