Preuzmite dokumente

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA JADRAN AD Nova Gajdobra - u restrukturiranju


ODLUKA O USKLADJIVANJU OSNIVACKOG AKTA JADRAN AD Nova Gajdobra - u restrukturiranju


POSLOVNIK O RADU Skupstine akcionara JADRAN AD Nova Gajdobra - u restrukturiranju


STATUT JADRAN AD Nova Gajdobra - u restrukturiranju


Godisnji izvestaj o poslovanju za 2012. godinu - JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU


Godisnji dokument o objavljenim informacijama - JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU


REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - odrzana 27.06.2013.


POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU


FORMULAR PUNOMOCJA


FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU


1.ODLUKA SKUPSTINE - Izbor predsednika Skupstine


2.ODLUKA SKUPSTINE - Imenovanje radnih tela


3.ODLUKA SKUPSTINE - Usvajanje Izvestaja o radu Odbora direktora


4.ODLUKA SKUPSTINE - Usvajanje Godisnjeg finansijskog izvestaja u 2012. sa Izvestajem ovlascenog revizora i raspodala dobiti


5.ODLUKA SKUPSTINE - Izbor ovlascenog revizora za 2013. godinu


6.ODLUKA SKUPSTINE - Prestanak mandata i izbor novog clana Odbora direktora


7.ZAPISNIK sa Redovne sednice Skupstine sa spiskom prisutnih akcionara


8.IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU - Odrzavanje Redovne sednice Skupstine akcionara


VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - odrzana 04.07.2013.


POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA JADRAN AD - U RESTRUKTURIRANJU


FORMULAR PUNOMOCJA ZA VANREDNU SEDNICU


FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA VANREDNOJ SEDNICI


PROGRAM RESTRUKTURIRANJA JADRAN AD - U RESTRUKTURIRANJU


PREDUGOVOR REPUBLIKA SRBIJA - JADRAN AD - AL DAHRA


1.ODLUKA SKUPSTINE - Izbor predsednika Skupstine


2.ODLUKA SKUPSTINE - Imenovanje radnih tela


3.ODLUKA SKUPSTINE - Usvajanje Programa restrukturiranja


4.ZAPISNIK sa Vanredne sednice Skupstine sa spiskom prisutnih akcionara


5.IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU - Odrzavanje Vanredne sednice Skupstine akcionaraPreuzmite dokumente


Godišnji izveštaj za 2013. JADRAN A.D. - u restrukturiranju, Nova Gajdobra

Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JADRAN A.D. - u restrukturiranju, Nova Gajdobra

REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - odrzana 26.06.2014. godine

POZIV za redovnu sednicu Skupstine akcionara JADRAN A.D. Nova Gajdobra - u restrukturiranju

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

1.ODLUKA SKUPSTINE - Izbor predsednika Skupstine akcionara

2.ODLUKA SKUPSTINE - Imenovanje zapisnicara i Komisije za glasanje

3A.ODLUKA SKUPSTINE - Usvajanje Izvestaja o radu Odbora direktora u 2013. godini

3B.Izvestaj o radu Odbora direktora u 2013. godini

4A.ODLUKA SKUPSTINE - Usvajanje Godisnjeg finansijskog izvestaja, Izvestaja revizora i pokrice gubitaka

4B.Godisnji finansijski izvestaj za 2013. godinu

4C.Misljenje nezavisnog revizora o finansijskim izvestajima za 2013 godinu

5.ODLUKA SKUPSTINE - Izbor ovlascenog revizora za 2014. godinu,

6.ZAPISNIK - Redovna sednica Skupstine akcionara

7.IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU - Obavestenje u vezi sa odrzavanjem Skupstine akcionara - JADRAN AD

ODRZANA VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - 17.10.2014. godine

ODLUKA - Izbor predsednika Skupstine akcionara

ODLUKA - Imenovanje zapisnicara i Komisije za glasanje

ODLUKA - Odobravanje raspolaganja imovinom velike vrednosti

ODLUKA - Izbor clana Odbora direktora

ZAPISNIK - Vanredna sednica Skupstine akcionara - odrzana 17.10.2014. godine

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU - Obavestenje o odrzanoj sednici Skupstine akcionara

VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - 17.10.2014. godina

POZIV za Vanrednu sednicu Skupstine akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

Obrazlozenje Odbora direktora sa preporukom za usvajanje Odluke o odobrenju raspolaganja sa imovinom velike vrednosti

Izvestaj Odbora direktora o uslovima sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti

Predlozi Odluka za Vanrednu sednicu Skupstine akcionara - 17.10.2014

Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Nacrt ugovora o prodaji imovine JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

Podaci o vrednosti akcija

Obavestenje akcionarima

ODRZANA VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA – dana 24.11.2014. godine

ODLUKA - Izbor predsednika Skupstine akcionara

ODLUKA - Imenovanje Komisije za glasanje

ODLUKA - Odobravanje raspolaganja imovinom velike vrednosti

ODLUKA - Izbor clana Odbora direktora

JAVNOBELEZNICKI ZAPISNIK - Vanredna sednica Skupstine akcionara

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU - Obavestenje o odrzanoj Vanrednoj sednici Skupstine akcionara

FORMULAR zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

OBELODANJIVANJE nastupanja obaveze sticanja sopstvenih akcija za Izdavaoca akcija JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

OBAVESTENJE o znacajnom ucescu

OBAVESTENJE o znacajnom ucescu 10%

OBAVESTENJE o znacajnom ucescu 20%

OBAVESTENJE o znacajnom ucescu 25%

IZJAVA o isplati nesaglasnih akcionara JADRAN AD

OBAVESTENJE o sticanju sopstvenih akcija - JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - 24.11.2014. godina

POZIV za Vanrednu sednicu Skupstine akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

Predlozi Odluka za Vanrednu sednicu Skupstine akcionara

Obrazlozenje Odbora direktora sa preporukom za usvajanje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti

Izvestaj Odbora direktora o uslovima sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti

Podaci o vrednosti akcija

Obavestenje akcionarima

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

JADRAN AD - Javnobeleznicki zapis

JADRAN AD - Dodaci za Ugovor

ZAKAZANA REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA za 26.06.2015. godine

ODLUKA o sazivanju redovne sednice Skupstine akcionara JADRAN AD

POZIV za redovnu sednicu Skupstine akcionara JADRAN AD

PREDLOZI ODLUKA za redovnu sednicu Skupstine akcionara JADRAN AD

GODISNJI DOKUMENT o objavljenim informacijama JADRAN AD

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

Godisnji izvestaj za 2014. godinu JADRAN AD

ODRZANA REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - dana 26.06.2015. godine

ODLUKA o izboru predsednika Skupstine

ODLUKA o imenovanju radnih tela

ODLUKA o usvajanju Izvestaja o radu Odbora direktora

ODLUKA o usvajanju finansijskog izvestaja sa izvestajem revizora

ODLUKA o izboru ovlascenog revizora

ZAPISNIK sa sednice Skupstine akcionara

IZVESTAJ o bitnom dogadjaju


ODRZANA REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA - dana 20.06.2016. godine

ODLUKA o izboru predsednika Skupstine

ODLUKA o imenovanju radnih tela

ODLUKA o usvajanju Izvestaja o radu Odbora direktora za 2015.

IZVESTAJ o radu Odbora direktora za 2015.

ODLUKA o usvajanju Godisnjeg i Finansijskog izvestaja sa Izvestajem revizora za 2015.

BILANS stanja na dan 31.12.2015.

BILANS uspeha za 2015.

IZVESTAJ revizora za 2015.

ODLUKA o izboru ovlascenog revizora za 2016.

ODLUKA o izboru clana Odbora direktora

ZAPISNIK sa sednice Skupstine akcionara

IZVESTAJ o bitnom dogadjaju

ZAKAZANA REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA za 20.06.2016. godine

ODLUKA o sazivanju redovne sednice Skupstine akcionara JADRAN AD

POZIV za redovnu sednicu Skupstine akcionara JADRAN AD

PREDLOZI ODLUKA za redovnu sednicu Skupstine akcionara JADRAN AD

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

Godisnji izvestaj za 2015. godinu - Jadran ad Nova Gajdobra

IZVESTAJ O RADU Odbora direktora za poslovnu 2015. godinu

GODISNJI DOKUMENT o objavljenim informacijama